AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Termeni și condiții

 

AGEPI
str. A. Doga 24/1, mun. Chişinău,

Republica Moldova, MD-2024

Tel.:  022 400500

Fax.: 022 440119


ACORD

privind condițiile de utilizare a serviciului „Depunerea on-line” e-AGEPI

 

Prezentul Acord reglementează relaţiile dintre Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) şi Utilizatorul serviciului „Depunerea on-line” (denumite în continuare Părţi).

Data de înregistrare a Utilizatorului pe portalul https://e-servicii.agepi.gov.md la serviciul „depunerea on-line” corespunde datei din care intră în vigoare drepturile şi obligaţiile reglementate de prezentul Acord

I. Obiectul Acordului

1.1. În conformitate cu acest Acord, Părţile au convenit asupra procedurii de depunere on-line a cererilor Obiectelor de Proprietate Intelectuală  (OPI) şi a documentelor aferente acestora, precum şi asupra modalităţii de semnare.

1.2. AGEPI se obligă să conecteze pe gratis Utilizatorul la serviciul „depunerea on-line” pentru a-i asigura acestuia posibilitatea de depunere a cererilor şi a documentelor aferente acestora în formă electronică la AGEPI.

1.3. În cazul în care documentele depuse on-line se solicită de către AGEPI pe suport de hârtie, utilizatorul este obligat să prezinte toate documentele autentificate cu semnătura olografă şi/sau ştampilă.

Această obligațiune nu se va impune în cazul în care Utilizatorul aplică ”Semnătura digitală mobilă” sau altă semnătură digitală valabilă conform prevederilor Legii ”Cu privire la documentul electronic și semnătura digitală” nr. 264-XV din 15.07.2004.

 

II. Termenii şi Condiţiile Acordului

2.1. Pentru a obţine acces la serviciul „depunerea on-line", Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe portalul  https://e-servicii.agepi.gov.md

2.2. În timpul înregistrării la serviciul „depunerea on-line”, Utilizatorul confirmă acordul cu condiţiile indicate în prezentul Acord şi î-şi asumă obligaţiile prevăzute în prezentul Acord.

2.3. AGEPI oferă acces Utilizatorului la serviciul „depunerea on-line" nonstop (zilnic, 24 din 24 ore), excepţie fiind cazurile de forţă majoră, lucrările de profilaxie tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice neprevăzute.

2.4. Expedierea cererilor şi documentelor aferente acestora în formă electronică la AGEPI prin intermediul serviciului „depunerea on-line", va fi realizată de către Utilizator doar după aplicarea semnăturii electronice.

 

III. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

3.1. AGEPI se obligă:

3.1.1. Să asigure accesul Utilizatorului la serviciul „depunerea on-line" şi la Ghidul de utilizare a serviciului pe portalul https://e-servicii.agepi.gov.md

3.1.2. Să activeze contul Utilizatorului pe portalul https://e-servicii.agepi.gov.md. Activarea contului Utilizatorului presupune alocarea şi rezervarea tuturor elementelor conţinute în cadrul  acestui serviciu (nume de utilizator, parolă etc.);

3.1.3. Să asigure transmiterea în regim on-line către Utilizator a recipisei electronice ce confirmă acceptarea cererilor OPI la AGEPI;

3.1.4. Să informeze Utilizatorul prin intermediul portalului www.agepi.gov.md, despre lucrările de profilaxie tehnică sau a altor activităţi, care presupun deconectarea temporară a serviciului, precum şi despre reluarea activităţii serviciului „depunerea on-line";

3.1.5. Să asigure confidenţialitatea cererilor depuse în formă electronică la AGEPI;

3.1.6. Să ofere Utilizatorului consultanţă privind utilizarea serviciului „depunerea on-line".

 

3.2. Drepturile AGEPI:

3.2.1. Să suspende sau să dezactiveze contul Utilizatorului, în cazul în care informaţiile furnizate de acesta nu sunt conforme cu realitatea;

3.2.2. În scopul protejării sistemului informatic, AGEPI are dreptul să deconecteze temporar accesul Utilizatorului la serviciul "depunerea on-line", dacă se constată că este ţinta unor atacuri informatice;

3.2.3. Să blocheze accesul la contul Utilizatorului în cazul când se suspectează probleme de securitate ale sistemului, care pot cauza eventuale prejudicii atât Utilizatorului cât şi AGEPI, înştiinţând Utilizatorul despre blocarea accesului.

 
3.3. Utilizatorul se obligă:

3.3.1. Să menţină şi să actualizeze datele personale în cazul modificării acestora;

3.3.2. Să perfecteze cererile în formă electronică, utilizând formularele OPI generate automat de către serviciul „depunerea on-line";

3.3.3. Să aplice măsurile de securitate cuvenite pentru a nu admite accesul persoanelor străine la semnătura electronică şi la contul personal;

3.3.4. Să semneze cererile şi documentele aferente cu semnătura electronică, în scopul confirmării veridicităţii acestora;

3.3.5. Să nu divulge altor persoane informaţia despre parolă, nume de utilizator şi/sau informaţia ce poate contribui la compromiterea semnăturii electronice

3.3.6. Să respecte reglementările prezentului Acord.

 

3.4. Drepturile Utilizatorului:

3.4.1. Dreptul la informare şi corectitudine;

3.4.2. Dreptul de a înainta propuneri referitoare la automatizarea procedurii de depunere on-line a cererilor OPI.

 

IV. Remedierea defecţiunilor tehnice

4.1. Reclamaţiile Utilizatorului referitoare la calitatea serviciului " depunerea on-line" se transmit prin intermediul poştei electronice (e-mail), de asistenţă şi contact al AGEPI, comunicându-se Utilizatorului numărul de înregistrare a reclamaţiei sale. Relaţiile de contact ale Centrului de asistenţă şi Contact: tel. (+373 22) 400500; e-mail: office@agepi.md.  

4.2. In cazul apariţiei unei defecţiuni la serviciul "depunerea on-line", remedierea acesteia se va face în timp de 24 de ore de la înregistrarea reclamaţiei Utilizatorului (în cazul respectării tuturor condiţiilor prezentului Acord). În funcţie de gradul de complexitate al defecţiunii, remedierea poate dura mai mult de 24 de ore, caz în care Utilizatorul va fi notificat prin intermediul portalului www.agepi.gov.md.

 

V. Dispoziţii finale

5.1. Toate comunicările dintre Părţi se vor efectua, utilizând adresele de corespondenţă şi de contact menţionate la înregistrare în sistemul de depunere on-line. Acceptând condiţiile prezentului Acord, Utilizatorul își exprimă acceptul ca AGEPI să-i transmită corespondenţa în format electronic (adresa e-mail indicată la înregistrare). Varianta format hârtie a corespondenţei se transmite doar la solicitare.

5.2. Divergenţele sau litigiile apărute între părţi, în legătură cu executarea prezentului Acord, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de neînţelegere, acestea urmează a fi soluţionate în instanţele judecătoreşti competente în modul stabilit de Legislaţia Republicii Moldova.

5.3. În toate celelalte cazuri, neprevăzute de prezentul Acord, părţile vor acţiona în conformitate cu Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

5.4. Acceptând condiţiile prezentului Acord, Utilizatorul  îşi exprimă acordul referitor la depunerea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică.